ขอรับบริการสอบเทียบมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดได้ที่ไหนบ้าง?

ขอให้ติดต่อที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือที่ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วท.)               โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *