ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

ตามความในกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ ระบุไว้ว่า ห้างหุ้นส่วนคือ ธุรกิจที่บุคคลตั้งเเต่สองคนขึ้นไป ทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตกลงที่จะกระทำกิจการร่วมกันด้วยจุดประสงค์ ที่จะเเบ่งกำไร ที่ได้รับจากการกระทำ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องลงทุนร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ เเรงงานก็ได้ในสัญญาห้างหุ้นส่วนกำหนดรายละเอียดไว้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *